Projekty unijne

Wsparcie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw będących członkami Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji

Firma DETAL-MET Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. "Wsparcie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw będących członkami Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji", współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstw będących członkami Kuj.-Pom. Klastra Inteligentnych Specjalizacji. Wspomniany Klaster powołany przez sektor MŚP z woj. Kuj. Pom.(6 firm mających swe siedziby na terenie Włocławka, Brześcia Kujawskiego, Inowrocławia i Torunia) stanowi: nowoczesny instrument wzmacniania regionalnych inteligentnych specjalizacji opartych na wartościach (zdrowa i bezpieczna żywność oraz zaawansowane materiały i narzędzia)oraz narzędzie, które posłuży wzmacnianiu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Regionu poprzez zwiększenie zdolności eksportowych przedsiębiorstw będących jego członkami, wdrożeniu nowych modeli biznesowych MŚP z woj. Kuj. Pom. opartych na procesie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz ich sieci, w szczególności w ramach ww. Klastra. Zawiązanie ww. Klastra oraz realizacja Projektu spowoduje zintensyfikowanie możliwości wsparcia przedsiębiorstw będących członkami Klastra w zakresie podejmowania i rozwijania przez nie działalności eksportowej poprzez: tworzenie strategii eksport. wejścia na nowe rynki i rozwoju dotychczas. rynków oraz doradztwo prawne związane z wejściem na rynki zagraniczne. Jednocześnie najistotniejszą formą wspierania tzw. umiędzynaradawiania/internacjonalizacji przedsiębiorstw będących członkami Klastra będzie ich udział w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą. Docelowo efektem projektu będzie wzrost pozycji międzynarodowej firm z sektora MŚP z woj. Kuj. Pom. (będących członkami Klastra) poprzez zwiększenie ich zdolności eksport., wzrost pozycji woj. Kuj. Pom. poprzez udział członków Klastra w targach i misjach gospodarczych za granicą, ogólny rozwój przedsiębiorstw w ramach ww. Klastra oraz rozwój Klastra jako takiego, gdzie firmy jak i Klaster poprzez realizację projektu osiągną wysoki poziom konkurencyjności i współpracy poprzez ich internacjonalizację, dobór i zawiązanie współpracy eksportowej z nowymi partnerami na zagranicznych rynkach docelowych.

Wartość projektu: 7 329 903,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 015 334,90 PLN

Prace B+R oraz rozwój dotychczasowego zaplecza B+R w DETAL-MET Sp. z o.o. celem zbadania, opracowania i wdrożenia innowacyjnych metod i parametrów wtrysku tworzyw sztucznych w technologii z wykorzystaniem gazu

Firma DETAL-MET Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. "Prace B+R oraz rozwój dotychczasowego zaplecza B+R w DETAL-MET Sp. z o.o. celem zbadania, opracowania i wdrożenia innowacyjnych metod i parametrów wtrysku tworzyw sztucznych w technologii z wykorzystaniem gazu", współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji Projektu Spółka zakupiła urządzenia oraz aparaturę laboratoryjną, która pozwoliła na stworzenia firmowego zaplecza B+R. Ponadto w okresie realizacji Projektu rozpoczęto i zrealizowano Etap nr 1 prac badawczo-rozwojowych, który potwierdził, że wytwarzanie kolanek, muf i trójników (elementy stanowiące części instalacji nawadniających wewnętrznych) jest możliwe poprzez zmniejszenie wagi kształtki referencyjnej w stosunku do kształtki spienionej nieco powyżej 10% wartość wagowej poprzez spienienie gazem-azotem uplastycznionego polimeru i formowanie tej mieszaniny w formie wtryskowej w technologii wtryskiwania. Dodatkowo w wyniku realizacji Projektu stworzono 3 nowe miejsca pracy. W okresie trwałości Projektu Spółka będzie kontynuować prace B+R w ww. obszarze tj. innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie trwałych i niezawodnych elementów instalacji nawadniających-wewnętrznych w postaci kształtek gdzie zamierza osiągnąć poziom od 10 do 15% udziału gazu dodawanego do tworzywa podczas jego wtrysku przy jednoczesnym zachowaniu parametrów wytrzymałościowych i odpornościowych produktu finalnego tj. ww. kształtek (kolanka, mufy i trójniki).

Wartość projektu: 15 482 734,87 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 704 456,13 PLN